Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
KẾ HOẠCH Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Quảng Văn năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 02/03/2023 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; UBND xã Quảng Vănxây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 06 như sau:

Chi tiết »
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 17/03/2022 của UBND huyện Quảng Xương về Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; UBND xã Quảng Văn triển khai kế hoạch thực hiện trên những nội dung sau:

Chi tiết »