Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
HĐND xã Quảng Văn, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 18/7/2023, HĐND xã Quảng Văn tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2023). Tại kỳ họp, HĐND xã đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã Quảng Văn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trưởng Công an xã với tỷ lệ biểu quyết 100% đại biểu có mặt. Kỳ họp cũng đã nghe Đ/c Vương Huy Tưởng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HDND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

HĐND xã Quảng Văn, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2023

Sáng ngày 18/7/2023, HĐND xã Quảng Văn tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2023). Tại kỳ họp, HĐND xã đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã Quảng Văn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trưởng Công an xã với tỷ lệ biểu quyết 100% đại biểu có mặt. Kỳ họp cũng đã nghe Đ/c Vương Huy Tưởng - Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HDND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Quảng Văn sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong 6 tháng đầu năm 2023, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm năm 2023; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Đ/c Vương Huy Tưởng- Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4 HDND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.

Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Vương Huy Tưởng đại biểu HĐND huyện đã thông báo kết quả của kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XXV nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023

Đại diện Đảng ủy – HĐND tặng hoa chia tay Đ/c Trung tá Lê Thanh Hà và

 Bầu Đ/c Trung tá: Trương Công Thành – UV UBND xã

Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 04 Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sáu tháng cuối năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2024; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã và Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công tác quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn xã./.

 

Nguyễn Bằng – CC VHXH xã