Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cơ cấu, Chức năng của HĐND xã

*CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

I.Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã

1. Hội đồng nhân dân xã Quảng Văn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm 25 Ông bà là các đại biểu hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân: Thường trực HĐND  khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 xã Quảng Văn gồm:

2.1. Chủ tịch HĐND:  Đang khuyết

2.2. Phó chủ tịch HĐND:  Ông Hoàng Văn Thảo

2.3. Trưởng Ban kinh tế - Xã hội: Ông Nguyễn Văn Toàn

2.4 Trưởng Ban Pháp chế: Bà Đỗ Thị Hồng

3. Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Mỗi Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm một Trưởng ban, một Phó trưởng ban và các ủy viên. Thành viên Các ban HĐND xã gồm:

*Ban Kinh tế:

1. Ông: Nguyễn Văn Toàn  Chủ tịch UBMTTQ xã- Trưởng ban.

          2. Ông: Vương Huy Chuyên Chủ tịch hội CCB xã- Phó trưởng ban.

          3. Ông : Nguyễn Văn Quang Trưởng thôn Quang Minh- Thành viên.

          4. Ông: Vương Huy Thanh Trưởng thôn Yên Hưng- Thành viên.

          5. Ông: Tô Ngọc Xuyên Trưởng thôn Kim Lâm Đồng- Thành viên.

*Ban pháp chế:

1. Bà: Đỗ Thị Hồng Chủ tịch hội LHPN xã- Trưởng ban.

          2. Ông: Vương Huy Thắng Phó chủ tịch HND xã- Phó trưởng ban.

          3. Ông : Đỗ Xuân Quý bí thư Đoàn TNCS HCM- Thành viên.

          4. Bà: Hàn Thị Oanh Bí thư chi bộ thôn Bái Môn- Thành viên viên.

          5. Ông: Trần Văn Phương Bí thư chi bộ thôn Sơn Trang- Thành viên.                     Ủy viên.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã

1.Ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn xã.

3.Bầu, miễn nhiêm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân. Trưởng ban , phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch UBND và các ủy viên ủy ban nhân dân xã.

4.Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5.Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp, Bna của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chúc vụ do hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại điều 88 và 89 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

7. bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã.